Проучване на бизнес

Проучването на бизнеса включва подробен доклад, който съдържа независима експертна оценка. Този доклад носи следните предимства:

  • •   Предоставя възможност за получаване на допълнителна информация, която може да бъде различна от тази, предоставена от собственика на бизнеса.
    •   Позволява съпоставяне на офертната цена на бизнеса с независимата експертна оценка, която е изготвена специално за целта.
    •   Отлична възможност да се подготвите по-добре за преговори, като използвате изводите, препоръките и прегледа на състоянието на бизнеса, представени в доклада.

Свържете се с нашите консултанти за да получите детайлна информация:

Тел: +359 (885) 50 40 80
Email: [email protected]

Процесът на проучване на бизнеса при придобиване на друга фирма включва следните етапи и дейности:

Анализ на финансовите отчети, баланс, отчет за печалба и загуба, прогнози за бъдещи приходи и разходи и др.

Проверка на съществуващите договори, документация, права върху недвижими имоти, патенти, марки, лицензи, ипотеки и други ангажименти.

Анализ на производствения процес, закупуване на суровини и материали, логистика, снабдяване с ресурси, маркетингови стратегии и др.

Оценка на потенциални клиенти, конкурентна обстановка, маркетингови стратегии и т.н.

Анализ на конкуренцията, рискове, свързани със законодателството, технологични промени, възможности за растеж и развитие на бизнеса.

Проверка на договори, сделки и правни спорове, както и оценка на рисковете и недостатъците на правната структура на бизнеса.

Анализ на трудовите договори, заплатите, осигуровките и други трудови аспекти, както и оценка на рисковете и недостатъците на трудовата структура на бизнеса.

Оценка на патентите, марките, авторските права и други форми на интелектуална собственост на бизнеса, както и оценка на рисковете и възможностите свързани с тях.

Анализ на управленската структура на бизнеса, политиките и процедурите, както и оценка на корпоративната култура и етика на бизнеса.

Изготвяне на детайлен доклад, който обобщава анализа и предлага препоръки за придобиващата фирма, за да вземе правилно решение.

Целта на проучването е да даде пълна картина на бизнеса и да помогне на придобиващата фирма да вземе правилното решение за придобиване. Въпреки че проучването на може да отнеме време и ресурси, то е важна стъпка при придобиване на бизнес и може да помогне да се избегнат нежелани рискове и да се постигнат много по-добри резултати

Свържете се с нашите консултанти за да получите детайлна информация:

Тел: +359 (885) 50 40 80
Email: [email protected]

Compare Properties
Add properties to compare.