Договор за посредническа поръчка

Този договор се сключва между

Биг Мейдж ЕООД със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, ул. „Фантазия 33, ЕИК 202666387, представлявано от Явор Деков

 

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

и

наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Предмет на договора

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да посредничи при сключване на сделка за ПРОДАЖБА (замяна, дарение, учредяване на ограничени вещни права) за недвижим имот, предприятие или бизнес, описан в приложението на настоящия договор, съгласно условията уговорени там. За целта на договора страните подписват протокол за оглед на имота/предприятието/бизнеса или разменят информация по електронен път. Получената информация на електронните адреси или по електронен път, оповестени в този договор, да се счита за редовно получена и продължава изпълнението на предмета на този договор, за срока на неговото действие.

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в случай, че се сключи сделка за ПРОДАЖБА с посоченото му заинтересовано лице от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ комисионна в размер на 3 % (три процента) от постигнатата пазарна цена без ДДС. Продажбата на цена, различна от първоначално обявената в договора не е основание за оспорване размера на възнаграждението. Комисионната се дължи САМО ако сделката се сключи със заинтересовано лице предоставено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при получаване на пълната сума по договора за продажба

 

3. Посредническата комисионна подлежи на плащане пропорционално на получените плащания от Купувача. Задължението за посредническата комисионна е налице и когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от една година сключи сделка извън знанието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с клиент предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

4. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати възнаграждението по договора или заплати само част от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска заплащането му в пълен размер, заедно с неустойка от 20 % от дължимата за плащане сума.

 

5. С цел изпълнение предмета на договора страните се съгласяват в условията на взаимно доверие да си сътрудничат помежду си.

 

6. Подготвянето на предварителния договор и изповядването на сделка пред нотариус се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да посочи и свой адвокат или нотариус, което не е основание за намаляване на възнаграждението по този договор.

 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право без присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да води преговори и провежда срещи с осигурения купувач. Такива контакти могат да бъдат осъществени само с изричното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че възнаграждението е предварително заплатено в пълния му размер.

 

8. При имотна сделка и при нужда, за заличаването на тежести върху имота, осигуряването на документи и преписи от документи, участие в преговори по свързани сделки, изготвяне на нотариални актове и договори по свързани сделки, както и за други действия от подобен характер, възложителят дължи допълнително възнаграждение по споразумение.

 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за поетите задължения по сключения договор между съконтрагента ( КУПУВАЧА ) и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

10. Договорът се прекратява с едномесечно предизвестие отправено от всяка страна. Ако след изтичането на срока по чл. 11, нито една от страните не е отправила предизвестие за прекратяването му, договорът продължава действието си за нов срок. Този договор може да се развали по взаимно писмено споразумение между страните, което се отбелязва върху него.

 

11. Срокът на договора е една година

12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигури заинтересовано лице след прекратяване на договора и е на лице взаимен интерес между страните за сключване на предварителен договор за Покупко-продажба, при подписването на последния се дължи комисионна, съгласно уговореното в настоящия договор.

13. За неуредените отношения по настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД.

14. Този Договор ще се регулира от законодателството на България за всички цели.

15. Всички спорове, произтичащи от или свързани с този Договор, включително спорове произтичащи от или свързани с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове възникнали във връзка с непълноти в този Договор или неговото приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, ще се разглеждат и решават от компетентния български съд в гр. Варна.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да посредничи при сключване на сделка за ПРОДАЖБА (замяна, дарение, учредяване на ограничени вещни права) за недвижим имот, предприятие или бизнес, описан в приложението на настоящия договор, съгласно условията уговорени там. За целта на договора страните подписват протокол за оглед на имота/предприятието/бизнеса или разменят информация по електронен път. Получената информация на електронните адреси или по електронен път, оповестени в този договор, да се счита за редовно получена и продължава изпълнението на предмета на този договор, за срока на неговото действие.

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в случай, че се сключи сделка за ПРОДАЖБА с посоченото му заинтересовано лице от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ комисионна в размер на 3 % (три процента) от постигнатата пазарна цена без ДДС. Продажбата на цена, различна от първоначално обявената в договора не е основание за оспорване размера на възнаграждението. Комисионната се дължи САМО ако сделката се сключи със заинтересовано лице предоставено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при получаване на пълната сума по договора за продажба

 

3. Посредническата комисионна подлежи на плащане пропорционално на получените плащания от Купувача. Задължението за посредническата комисионна е налице и когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от една година сключи сделка извън знанието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с клиент предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

4. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати възнаграждението по договора или заплати само част от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска заплащането му в пълен размер, заедно с неустойка от 20 % от дължимата за плащане сума.

 

5. С цел изпълнение предмета на договора страните се съгласяват в условията на взаимно доверие да си сътрудничат помежду си.

 

6. Подготвянето на предварителния договор и изповядването на сделка пред нотариус се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да посочи и свой адвокат или нотариус, което не е основание за намаляване на възнаграждението по този договор.

 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право без присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да води преговори и провежда срещи с осигурения купувач. Такива контакти могат да бъдат осъществени само с изричното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че възнаграждението е предварително заплатено в пълния му размер.

 

8. При имотна сделка и при нужда, за заличаването на тежести върху имота, осигуряването на документи и преписи от документи, участие в преговори по свързани сделки, изготвяне на нотариални актове и договори по свързани сделки, както и за други действия от подобен характер, възложителят дължи допълнително възнаграждение по споразумение.

 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за поетите задължения по сключения договор между съконтрагента ( КУПУВАЧА ) и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

10. Договорът се прекратява с едномесечно предизвестие отправено от всяка страна. Ако след изтичането на срока по чл. 11, нито една от страните не е отправила предизвестие за прекратяването му, договорът продължава действието си за нов срок. Този договор може да се развали по взаимно писмено споразумение между страните, което се отбелязва върху него.


11. Срокът на договора е една година

12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигури заинтересовано лице след прекратяване на договора и е на лице взаимен интерес между страните за сключване на предварителен договор за Покупко-продажба, при подписването на последния се дължи комисионна, съгласно уговореното в настоящия договор.

13. За неуредените отношения по настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД.

14. Този Договор ще се регулира от законодателството на България за всички цели.

15. Всички спорове, произтичащи от или свързани с този Договор, включително спорове произтичащи от или свързани с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове възникнали във връзка с непълноти в този Договор или неговото приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, ще се разглеждат и решават от компетентния български съд в гр. Варна.

Договорът влиза в сила от датата на подписването му. В потвърждение на горното, страните подписаха настоящия договор на посочената по-горе дата, както следва:

Използвайте мишката за да се подпишете
Използвайте мишката за да се подпишете
Попълва се автомачтично от системата. Моля не променяйте.

Compare Properties
Add properties to compare.