Договор за неразкриване на поверителна информация

Този договор се сключва между

Биг Мейдж ЕООД със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, ул. „Фантазия 33, ЕИК 202666387, представлявано от Явор Деков

и

Предмет на договора

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЧЕ Страните разполагат с определена ценна и/или поверителна информация, свързана с техни бизнес дейности и интереси;

 

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Страните желаят да разкрият една на друга при условията посочени по-долу Поверителна Информация, за да бъдат проведени успешни бизнес преговори;


Страните се споразумяха за следното:

1. Преамбюл

Настоящият Договор урежда правата и задълженията на Страните във връзка с необходимостта да се осигури защита на Поверителна информация, известна на Страните.

2. Определение за Поверителна информация

Всяка информация, разкрита от едната на другата Страна, която съдържа без ограничение информация от техническо, научно или бизнес естество, включително проучвателни процедури, експериментални данни, тестови резултати, методология, техники, процеси, ноу-хау, изобретения, подлежащи или не на патентоване, бизнес планове, пазарни проекции, планиране на продуктово разработване, независимо от начина на представяне на такава информация – писмено или устно, графически или фотографски, аудиовизуално, записана на магнитни ленти или на какъвто и да е тип компютърен диск, прототип, проба, както и във каквато и да е друга осезателна форма, обозначена като ПОВЕРИТЕЛНА, по-долу наричана Поверителна Информация”.

3. Разкриване на Поверителна Информация

Страните се съгласяват, че размяната на Поверителна Информация е необходима за да им позволи да се ангажират в успешни бизнес преговори. По отношение на такава Поверителна Информация Страните се съгласяват, да задължат всички свои служители, работници и други представители да пазят в строга поверителност всяка Поверителна Информация получена от всяка от Страните и/или между служителите, работниците и другите представители и да не използва, разкрива или позволява достъп на трети лица до такава Поверителна информация за каквито и да е други цели.

4. Разкриване на Трети Лица

От и след датата на влизане в сила Страните приемат нито да разкриват на трети лица, нито да позволяват на трети лица достъп до която и да е или до цялата Поверителна Информация, разкрита от някоя от Страните без нейното предварително писмено съгласие, нито да я използват за каквато и да е друга цел освен позволената писмено от Страната, разкриваща такава Поверителна Информация. Страната, разкриваща такава Поверителна Информация ще има правото на самостоятелна преценка за одобряване на разкриването й от другата Страна на трето лице, при условие, че третото лице е посочено на Страната, разкриваща тази Поверителна Информация, и се е съгласило писмено да се обвърже с условията на настоящия Договор.

5. Изключения

Гореупоменатите задължения за поверителност няма да се прилагат за Поверителна Информация, за която всяка Страна може ясно да заяви, че попада в някоя от следните категории:

Поверителна Информация, която по време на разкриването й на получаващата я Страна е публикувана, публично известна или съществува по друг начин в публичното пространство;

Поверителна Информация, която след като е била разкрита на получаващата я Страна, е публикувана, е станала публично известна или се е появила по друг начин в публичното пространство не по вина на получаващата я Страна;

Поверителна Информация, за която може да се изисква по закон да бъде включена в заявление, на която и да е от Страните до управленска агенция за преглед или одобрение; или

Поверителна Информация, за която се изисква да бъде разкрита съгласно действието на закона.

 

6. Използване на Поверителна Информация

Получаващата Страна няма да използва Поверителна Информация, предоставена от разкриващата Страна, за каквато и да е цел освен за оценяване във връзка с преговори за Бизнес Споразумение между Страните.

 

7. Грижа за изпълнение

Без изключение на гореупоменатото Страните се съгласяват да полагат същите грижи за изпълнение на техните задължения за поверителност, каквито полагат за опазване на собствената си Поверителна Информация и още се съгласяват, че задълженията по раздел 4 и ще се запазят при прекратяване на което и да е последващо Бизнес Споразумение или Сътрудничество, независимо от начина, по който прекратяването им е настъпило.

 

8. Връщане на Поверителна Информация

По всяко време всяка от разкриващите страни може да изиска връщането на цялата Поверителна Информация (включително бележки на база предоставена устно Поверителна Информация) и всички копия, получени от едната Страна от или от името на другата Страна, като страната се задължава своевременно да изпълни такова искане. Допълнително връщането на Поверителна Информация следва своевременно да настъпи при писмено известие за прекратяване на бизнес преговори и/или сътрудничество от всяка от Страните

9. Продължителност след договора.

Страните приемат че след искане за връщане на Поверителна Информация или известие за прекратяване на бизнес преговори и/или сътрудничество, предоставената устно Поверителна Информация ще бъде поверително пазена от всяка от Страните и условията на настоящия Договор ще продължават да действат по отношение на цялата Поверителна Информация за период до 3 (три) години след датата на влизане в сила.

10.Изчерпателност на Договора

Настоящият Договор урежда всички споразумения между Страните и замества всички предходни преговори, представяния, споразумения и договори независимо устни или сключени в писмена форма между страните, отнасящи се до предмета на настоящия Договор. Всякакви промени и допълнения към настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма и подписани от всяка от Страните.

 

11. Недействителност

В случай че който и да е раздел, подраздел, разпоредба или част от тях или условия от настоящия договор се окажат недействителни, незаконни, или неприложими според действащото право, този раздел, подраздел, клауза или част от тях или условия ще считат за делими и останалите разпоредби и условия ще останат в сила и ще са обвързващи за страните все едно недействителните, незаконните, или неприложимите според действащото право разпоредби не са били включени.

 

12. Приложимо Право.

Този Договор ще се регулира от законодателството на България за всички цели.

Всички спорове, произтичащи от или свързани с този Договор, включително спорове произтичащи от или свързани с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове възникнали във връзка с непълноти в този Договор или неговото приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, ще се разглеждат и решават от компетентния български съд в гр. Варна.

 

В потвърждение на горното, страните подписаха настоящия договор на посочената по-горе дата, както следва:

Подпишете с мишката
Подпишете с мишката

Compare Properties
Add properties to compare.